Bản quyền Ulti Pronun

Bộ giáo trình Ulti Pronun bao gồm hình ảnh, minh họa, thiết kế, biểu tượng, bài viết và các tài liệu học đều là tài sản trí tuệ thuộc bản quyền của Công ty TNHH Tiếp thị trực tuyến MarNET và X3English.com, được pháp luật bảo vệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả số 332/2017/QTG do Cục Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 19/1/2017.

Bất kỳ hình thức phân phối hoặc sao chép 1 phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đề bị nghiêm cấm.

Bạn không có quyền sao chép, xuất bản, truyền bá, phân phối, hiển thị, chỉnh sửa, sử dụng cho mục đích thương mại, hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, trong nội dung giáo trình Ulti Pronun, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Công ty TNHH Tiếp thị trực tuyến MarNET hoặc X3English.com.

Các kỹ thuật luyện tập và thực hành tiếng Anh đã đăng ký quyền tác giả:

Liên hệ cấp phép

Trường hợp bạn cần cấp phép để tái sử dụng, xuất bản, sao chép, phân phối, hoặc truyền tải nội dung của bộ giáo trình tiếng Anh Ulti Pronun cho bất kỳ mục đích nào được quy định sử dụng ở trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp phép

  • Email: support@x3english.com
  • ĐT: 02.473.055.899